ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ

 

Πιο κάτω παραθέτω τον πίνακα 6.1 με τίτλο “Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης (ποσά σε δισεκ. δρχ)” των ετών από 1987 έως και 1997. Είναι απολογιστικά (οριστικά στοιχεία). Ο πίνακας αυτός της εξέλιξης του χρέους περιλαμβάνεται στην Εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού έτους 1998 (Κυβέρνηση του κ. Σημίτη), (σελίδα 180) η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του Κράτους:

                  

   

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

Πίνακας 6.1 Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης

(ποσάσεδισ.δρχ.)

 

 

1987

1988

1989

1990

1 991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Εσωτερικό χρέος Έντοκα Γραμμάτια (Τραπεζών και Δημ.Οργαν.) (Ιδιωτών)

2.575

1.870 1.630 2401.870 1.630 240

  3.704

2.828 1.979 849

4.828

3.504 2.606 898

7.304

4.833 3.526 1.307

9.569

4.974 2.031 2.943

12.218

5.601 1.783 3.818

18.949

5.766 1.565 4.201

21.862

7.533 1.923 5.610

25.389

8.422 2.337 6.085

29.014

10.012 2.809 7.203

31.554

6.735 2.097 4.638

Ομόλογα Ελλην.Δημοσίου (Ομολ.δάνεισ οικον. εξυγίαν.) (Ομολ.δάνεια με ρήτρα ξ. νομ.) (Λοιπά ομολογιακά δάνεια)

138

63 75

306

66 239

747

332 415

1.905 626 849 430

4.035 1.152 939 1.944

6.017 2.173 976 2.868

9.551 3.067 1.702 4.782

10.424 3.248 1.878 5.298

12.803 3.204 1.574 8.025

14.748

3.328 239 11.181

20.447

3.238 47 17.162

Τράττεζα της Ελλάδος

498

496

495

484

473

461

3.444

3.621

3.866

3.949

4.049

Λοιπά δάνεια

69

74

82

82

87

139

188

202

206

206

207

Ενοπλες δυνάμεις

 

 

 

 

 

 

 

82

92

99

116

Εξωτερικό χρέος Δάνεια

Ένοπλες δυνάμεις

1.471

1.679

1.871

2.079

2.766

3.339

4.482

6.231

5.389 842

6.593

5.673 920

7.232

6.376 856

7.785

6.860 925

Σύνολο______________________

4.046

5.383

6.699

9.383

12.335

15.557

23.431

28.093

31.982

36.246

39.339

(ως % στο ΑΕΠ)

 

(64,5)

58,7 (71,1)

61,5 (76,1)

 

71,4 (88,9)

76,0 (95,7)

82,9 (104,9)

110,9

(139,8)

117,4

120,3

122,5

120,2

* Εκτιμήσεις

 (1)        Για τον υπολογισμό των σχέσεων αυτών έχει χρησιμοποιηθεί το ΑΕΠ που προκύπτει με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Λογαριασμών (Οδηγία 89/130/ΕΟΚ). Τα στοιχεία στις παρενθέσεις προκύπτουν με το ΑΕΠ που υπολογίστηκε με το παλαιό σύστημα κατάρτισης των Εθνικών Λογαριασμών.

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι είναι αναληθές και σκόπιμο, αυτό που επί εικοσιπέντε και πλέον χρόνια υποστήριζε η Ν.Δ. και το δήθεν εκσυγχρονιστικό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι υπερχρεώθηκε η χώρα μας το 1989, λόγω της κοινωνικής πολιτικής και άλλων παροχών που δόθηκαν στον Ελληνικό λαό την περίοδο 1981-1989.

Προκύπτει, αντίθετα, ότι μετά το 1989, παρότι πάρθηκαν αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα και εκποιήθηκε μέρος της εθνικής περιουσίας, το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξήθηκε σημαντικά και ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. και σε απόλυτους αριθμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 31-12-1989 (η τότε Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρέδωσε στις 30-6-1989) το χρέος αυτό ανέρχονταν σε 6.699 δισεκ. δρχ., ή σε ποσοστό 61,5% του Α.Ε.Π.

Στη συνέχεια όμως με Κυβέρνηση Ν.Δ. (και Πρωθυπουργό τον κ. Κων. Μητσοτάκη), το 1993 ανήλθε στο τρομακτικό ποσό των 23.431 δισεκ. δρχ. ή ποσοστό 110,9% του Α.Ε.Π. Τέλος στην περίοδο 1994 έως 1997 (με κυβέρνηση κ. Σημίτη) ανήλθε στο ποσό των 39.339 δισεκ. δρχ. το 1997 ή σε ποσοστό 120,2% στο Α.Ε.Π.. Σήμερα δε παρά τα σκληρά μνημόνια ανέρχεται στο ποσό των 364 δισ. ευρώ  ή σε ποσοστό 180% του Α.Ε.Π..

Ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.